ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁSADY OCHRANY A NAKLADANIA S OSOBNÝMI ÚDAJMI  BETA PLUS, SPOL. S R.O.

KTO SME?

Sme spoločnosť BETA plus, spol. s r.o., IČO: 31665217, so sídlom Námestie slobody 1786/1123, 093 01 Vranov nad Topľou. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 862/P. Vaše osobné údaje spracovávame ako prevádzkovateľ.

K ČOMU POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVÁME?

Týmto sa  upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov web obchodu https://shop.betaplus.sk/ (ďalej iba„web obchod“) a registrovaných užívateľov (ďalej iba „užívateľ“) a zákazníkov BETA plus, spol. s r.o., ktorí urobia prostredníctvom web obchodu objednávku (ďalej len „zákazník“).

Na BETA plus, spol. s r.o. spracovávame osobné údaje o užívateľoch a zákazníkoch. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri registrácii na BETA plus, spol. s r.o., alebo pri vytvorení Vašej objednávky.

Tieto údaje zahŕňajú najmä e-mailovú adresu a v prípade zákazníkov aj meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a platobné údaje. Ak budete chcieť, môžete uviesť aj ďalšie údaje, napríklad  poznámku o možných časoch doručenia.

Údaje získané prostredníctvom cookies.Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využíva BETA plus, spol. s r.o. informácie o tovare, ktoré naši zákazníci zakúpili. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava BETA plus, spol. s r.o. údaje o návšteve web obchodu, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na web obchode.

BETA plus, spol. s r.o. nezbiera ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznaní alebo viere a pod.

PREČO POUŽÍVAME A SPRACOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

K spracovaniu Vašich údajov nás oprávňujú rôzne právne dôvody. V prvom rade ich potrebujeme spracovať, aby sme mohli plniť zmluvu,ktorú s nami uzatvárate a ktorá zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru.Existujú však aj iné dôvody, ktoré nás oprávňujú k ich využitiu, ako napríklad náš záujem na vybavení Vašich požiadaviek či súhlas, ktorý nám udeľujete na zasielanie obchodných oznámení.

Pre ponuku našich produktov a propagáciu BETA plus, spol. s r.o. formou obchodných oznámení zasielaných užívateľom využíva BETA plus, spol. s r.o. predovšetkým e-mailovú adresu.Spracovanie prebieha v tomto prípade len na základe Vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný a aj v prípade jeho neudelenia môžete naďalej plne využívať náš web obchod.  Súhlas BETA plus, spol. s r.o. udeľujete v priebehu registrácie na BETA plus, spol. s r.o.alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského konta.Upozorňujeme, že registráciu na BETA plus, spol. s r.o. môžu vykonávať iba osoby staršie ako 16 rokov. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu.

Pre lepšie cielenie reklamy a propagácie BETA plus, spol. s r.o. spracováva BETA plus, spol. s r.o. pri využití cookies údaje o návšteve web obchodu, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na web obchode.Spracovanie je možné len na základe Vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Aj tento súhlas je úplne dobrovoľný. Spravidla na základe uvedených dát získava BETA plus, spol. s r.o. štatistiky, analýzy a reporty o správaní užívateľov web obchodu. Na ich základe je potom možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah web obchodu tomu, čo Vás skutočne zaujíma a čo hľadáte, alebo čo zaujíma všeobecne väčšiu skupinu užívateľov. V tomto prípade je spracovanie osobných údajov spravidla automatizované. 

Cookies. Pokiaľ chcete na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, môžete zmeniť nastavenia priamo vo svojom prehliadači. V prípade, že zakážete BETA plus, spol. s r.o. ukladanie cookies, nemusia niektoré časti webových stránok pracovať správne.

ZDIEĽANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV S TRETÍMI STRANAMI?

Na účely uvedené v týchto Zásadách ochrany a nakladania s osobnými údajmi a používania cookiesje potrebné, aby sme Vaše údaje sprístupnili tretím stranám, ktoré nám poskytujú podporu pri poskytovaní služieb, konkrétne:

  • Poskytovatelia a spolupracovníci v oblasti logistiky, transportu, doručovania,
  • Poskytovatelia technologických služieb,
  • Poskytovatelia finančných a účtovníckych služieb,
  • Poskytovatelia a spoluprtacovníci v oblasti služieb súvisiacich s marketingom a reklamou.

AKO DLHO ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

BETA plus, spol. s r.o. spracováva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru vrátane možných vrátení, sťažností či reklamácií v súvislosti s nákupom konkrétneho tovaru.Zo zákona BETA plus, spol. s r.o. následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.

V prípade ak ste registrovaným užívateľom budeme Vaše údaje spracovávať počas doby, kým budete registrovaným užívateľom (takže až dovtedy, kým účet nezrušíte), ktorého registráciu môžete zrušiť emailom na adrese betaplus@betaplus.sk.

Obchodné oznámenia sú zasielané používateľom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. V prípade zákazníkov sú obchodné oznámenia zasielané do doby, než dôjde k odhláseniu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva BETA plus, spol. s r.o. po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva BETA plus, spol. s r.o. iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na BETA plus, spol. s r.o. vzťahujú.

VAŠE PRÁVA

Máte právo na prístup, opravu či vymazanie svojich osobných údajov. V niektorých prípadoch máte aj ďalšie práva, ako napríklad právo namietať proti používaniu Vašich údajov či právo na ich prenosnosť.

 Vzhľadom na uvedené práva sa môžete emailom na adresu betaplus@betaplus.skobrátiť na BETA plus, spol. s r.o. a požadovať:

  • Prístup k osobným údajom alebo prenosnosť osobných údajov, ktoré ste poskytli BETA plus, spol. s r.o., či už v priebehu registrácie alebo vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva Vám BETA plus, spol. s r.o. potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne Vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní.
  • Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné.
  • Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý)v rozsahu, v akom už nebudú potrebné na účely, pre ktoré sme ich spracovali, ako sme informovali vyššie, prípadne pokiaľ už na ich spracovanie nebudeme mať zákonné oprávnenie.
  • Obmedziť spracovanie osobných údajov, čo znamená, že v určitých prípadoch nás môžete požiadať o dočasné prerušenie spracovania údajov, prípadne o ich zachovanie po dobu dlhšiu než je potrebné, ak by ste to potrebovali.

Ďalej môžu zákazníci BETA plus, spol. s r.o. namietať proti spracovaniu osobných údajova kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na akýkoľvek účel odvolať.

Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností BETA plus, spol. s r.o. so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

KONTAKT

S akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenie svojich práv sa môžete obracať na BETA plus, spol. s r.o. emailom na adresu betaplus@betaplus.sk.

ÚČINNOSŤ

Tieto pravidlá sú účinné od 25. 5. 2018.